Tájékoztató a tantermen kívüli, digitális munkarendben való részvétel során megvalósuló adatkezelésről

Frissítve: 2020.06.15.

A Fasang Árpád Zeneiskola felvételijéről készült a plakát, melyet a zeneiskola kérésére itt is publikálunk.
 

 

 

Frissítve: 

2020. 06. 11. 

 
 

 

 

Frissítve: 2020. 04. 16. 

 
Tisztelettel KÖSZÖNJÜK a CSEPELI és SOROKSÁRI PEDAGÓGUSOK áldozatos munkáját és a
SZÜLŐK támogató együttműködését!
DÉL-PESTI TANKERÜLETI KÖZPONT
 
 

Frissítve: 2020.04.08. 

Az Adatkezelésről

 

A tantermen kívüli, digitális munkarendben végzett oktatás a már megszokott, tantermi órától eltérő adatkezeléseket is maga után vonhat. Az iskolában érvényesülő általános adatkezelési szabályokon túl az online térben megtartott órák során is kiemelt figyelmet fordítunk az adatvédelem és adatbiztonság érvényesülésére. Ennek egyik eleme ez a tájékoztatás is.

Az adatkezelő a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.), valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény értelmében a köznevelési intézmény.

Budapest XXI. Kerületi Nagy Imre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Általános iskola: 06-1-427-01-97, 06-30-832-00-39 csepelamk.isk@gmail.com

Alapfokú művészeti iskola: 06-1-278-278-1, 06-30-832-04-73 nagyimreami@gmail.com

Az adatkezelés jogi háttere

Az adatkezelésre vonatkozóan számos jogszabály tartalmaz kötelező előírásokat. Ezek közül az egyik, amivel gyakran lehet találkozni a GDPR, de számos esetben az Infotörvényre is hivatkozik az adatkezelő.

Az adatkezelés jogalapja, a kezelt adatok köre

A tantermen kívüli, digitális munkarendben megvalósuló oktatás során a személyes adatok kezelését az előbb említett Általános Adatvédelmi Rendelet, a GDPR teszi jogszerűen lehetővé az iskola, mint köznevelési intézmény (adatkezelő) számára.  

Az ún. jogalap a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) pontja, vagyis ez az adatkezelés az oktatás keretében végzett feladatok végrehajtásához szükséges. A tanárok az oktatási-nevelési feladatuk elvégzése érdekében kezelhetik a tanulók személyes adatait.

 

Az oktatási-nevelési feladat során kezelt személyes adatok, így különösen a fénykép, videofelvétel, vagy hangfelvétel kezelésének célja

  • az ingyenes és kötelező alapfokú, valamint az
  • ingyenes és mindenki számára hozzáférhető középfokú nevelés-oktatáshoz való jog biztosítása,
  • a köznevelési intézmény jogszabályban meghatározott feladatainak ellátása, és
  • a digitális munkarendben végzett oktatási tevékenység ellátásával kapcsolatos feladatok végzése, kapcsolattartás, az ismeretek átadása és az ismeret (számonkérés) vagy jelenlét ellenőrzése.

Csak a fent meghatározott célok elérése érdekében és azzal arányosan lehet kezelni az oktatás során keletkezett személyes adatokat, betartva az adatkezelésre vonatkozó alapelveket, biztonsági előírásokat.

Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés alapvetően az adatkezelési cél megvalósulásáig tart. Ezért a tantermen kívüli, digitális munkarendben végzett oktatás során keletkezett, a tanulóról készült, vagy a tanuló saját magáról készített és elküldött fénykép, videofelvétel vagy hangfelvétel adatokat a pedagógus az értékelés megtörténte után, de legkésőbb a tanév végén haladéktalanul, vissza nem állítható módon törölni köteles.

Adatbiztonság

Tekintettel arra, hogy a személyes adatok kezelése nem csak az iskola falain belül történik, a biztonságos környezet megteremtése közös feladat, így mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy megakadályozzuk az adatkezeléshez használt eszközök, adattárak, belépési jelszavak stb. illetéktelenek (a családtagok is ennek minősülhetnek) általi hozzáférését. Mindezekre tekintettel el kell kerülni a tanulók (szülői felügyeletet gyakorló személy) által megküldött/feltöltött videók adathordozóra történő kimásolását.

A pedagógust a tanulóval kapcsolatosan tudomására jutott adatok vonatkozásában az Nkt. alapján titoktartási kötelezettség terheli.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok érvényesítése és a jogorvoslati lehetőségek

Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és a tanuló jogainak védelme érdekében a tájékoztatás megadása, az adatokba történő betekintés biztosítása, illetve azokról másolat kiadása is az érintett tanuló (szülői felügyeletet gyakorló személy) személyének azonosításához kötött.

Kiskorú tanuló esetén, a szülői felügyeletet gyakorló személy gyakorolhatja ezeket a jogokat.

Az adatkezelő, az érintett tanuló (szülői felügyeletet gyakorló személy) által benyújtott, az őt megillető jogosultságok érvényesítésére irányuló kérelmet annak benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb huszonöt napon belül elbírálja és döntéséről a kérelmet benyújtót írásban vagy elektronikusan benyújtott kérelem esetén elektronikus úton értesíti.

Tájékoztatás és hozzáférés joga:

Az adatkezeléssel érintett tanuló (szülői felügyeletet gyakorló személy) a köznevelési intézményhez, mint adatkezelőhöz eljutatott kérelmében tájékoztatást kérhet arról, hogy a tantermen kívüli, digitális munkarendben végzett feladatellátás során készült-e a tanulóról felvétel, és ha igen, milyen felvételek készültek.

Az adatkezeléssel érintett tanuló (szülői felügyeletet gyakorló személy) a köznevelési intézményhez, mint adatkezelőhöz eljutatott kérelmében tájékoztatást kérhet arról, hogy ki, milyen jogalapon, milyen adatkezelési célból, mennyi ideig és milyen személyes adatokat kezel a tanulóról, továbbá arról, hogy kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, a tanuló mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a tanuló személyes adatait.

Helyesbítéshez való jog:

Az adatkezelés jellegére tekintettel az érintett helyesbítéshez való jogának gyakorlása logikailag kizárt.

Tiltakozás joga:

A tanuló (szülői felügyeletet gyakorló személy), a tanuló saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha álláspontja szerint az adatkezelő a személyes adatokat a jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt céllal összefüggésben nem megfelelően kezelné.

Törléshez való jog:

A tájékoztatóban ismertetett adatkezelés kapcsán a tanuló (szülői felügyeletet gyakorló személy) csak akkor élhet a törléshez való jogával, ha az adatkezelő köznevelési intézmény közfeladat ellátása keretében végzett feladata végrehajtásához az adat nem szükséges.

A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog:

A tanuló (szülői felügyeletet gyakorló személy) kérheti, hogy a tanuló személyes adatai kezelését az adatkezelő korlátozza, amennyiben az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen. Ez utóbbi esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Jogorvoslathoz való jog:

Ha az feltételezhető, hogy sérültek a tanuló adatkezeléssel kapcsolatos jogai, az adatkezelő a tanuló személyes adatainak kezelése során megsértette a hatályos adatvédelmi követelményeket, akkor

  • az iskolához, mint adatkezelőhöz lehet fordulni, vagy
  • lehet kérni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., www.naih.hu, ugyfelszolgalat@naih.hu) vizsgálatát, továbbá
  • lehetőség van a személyes adatok védelme érdekében bírósághoz fordulni.

 

AKTUÁLIS HÍREK AZ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLÁBÓL

FRISSÍTVE: 2020.04.03.
A Nagy Imre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola idén 19. alkalommal hirdette meg regionális képző- és iparművészeti pályázatát „Csepel-sziget Ifjú Tehetségei” címmel,mely hosszú idő óta a kerület és a régió egyik legrangosabb gyermek képzőművészeti eseménye. 2020. március 10-ig beérkeztek a pályamunkák, szerencsére idén is nagyon sok alkotás érkezett a pályázatra. A zsűrizésre 2020. március 14-én szombaton került sor a Nagy Imre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában. Akkor még arra számítottunk, hogy lehetőségünk lesz a kiállításmegnyitó megrendezésére még ebben a félévben. Az iskolák bezárása és a digitális oktatási rendre való áttérés után azonban megváltozott a helyzet.  Sajnos be kell látnunk, hogy jelenleg nem tehetünk mást, mint hogy a pályázat eredményhirdetését és a kiállítás megnyitót, melyet 2020. április 29-re terveztünk, elhalasztjuk. Az új időpont kitűzésére és meghirdetésére akkor kerülhet sor, ha az iskolák rendje is visszatér a régi kerékvágásba.  Köszönjük a beérkezett munkákat, reméljük, hogy a közeljövőben sor kerülhet a pályázat befejezőrészére is. A pályázat eredményéről is a későbbiekben fogjuk értesíteni. Köszönjük megértését! 
Üdvözlettel: Körömi Gábor
intézményvezető-helyettes
Nagy Imre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
 
 
 
 
 
FRISSÍTVE 2020.03.19. 
 

Tisztelt Szülők! , Kedves Gyerekek!

A koronavírus miatt kialakult helyzetre és az online művészetoktatásra való átállás miatt az alapfokú művészeti iskola is kiosztja a művészeti iskola KRÉTA elektromos ellenőrző hozzáférést. Bár a csoportvezetők felveszik a kapcsolatot tanítványaikkal és meghatározzák a további online együttműködés kereteit, az órák anyaga és az elvégzendő feladatok a Kréta rendszerben is nyomon követhetők.

 A művészeti iskola Kréta elérhetősége:

 Link: https://klik035185101.e-kreta.hu

Felhasználó név: a gyermek oktatási azonosítója

Jelszó: a gyermek születési dátuma kötőjellel elválasztva pl.: 2020-01-01

Mindenkinek türelmet és egészséget kívánunk!

FRISSÍTVE: 2020.03.18.
 
 
Tisztelt Szülők! Kedves gyerekek!
 
Ahogy az általános iskola bezárt, és megkérték a szülőket, hogy ne hozzák be gyermeküket a járvány megfékezése érdekében, ugyanez a korlátozás érvénybe lépett az alapfokú művészeti oktatásban is. A művészeti iskola speciális helyzetéből fakadóan szeretném megismételni és megerősíteni az oktatásban bekövetkezett változásokat, hogy mindenki számára egyértelmű legyen, hogy az elkövetkező időkben miként folyik majd az oktatás.
 
Legegyszerűbb lesz, ha kérdés-felelet formájában teszem ezt. Kérem, ha mindezek mellett még felmerülne kérdés az oktatással kapcsolatban, akkor tegye fel bátran a levél végén megadott csatornákon és ígérem, mindenkinek fogunk válaszolni.
 
- Hogyan lesz a művészeti iskola?
 
- Az alapfokú művészeti oktatás is folytatódik, a művészeti csoportokba járó gyerekek, fiatalok oktatása is digitális formában fog történni. Az alapfokú művészeti iskolában elsősorban csoportos tevékenység folyik, ezért el kell gondolkodnunk azon, hogy milyen tartalmakat, milyen egyénileg is követhető, feldolgozható tananyagot lehet ebben az átmeneti időszakban eljuttatni a tanulókhoz. Számítunk tanáraink kreativitására és az interneten található digitális tananyagokra. Ezeket a tartalmakat a művészeti iskolai tanárok fogják eljuttatni a szülőkön keresztül a tanulókhoz. Ehhez megfigyelési szempontokat, feladatokat fognak adni, melyek segítségével a művészeti nevelés élményátadó, élményfeldolgozó része tovább tud haladni.
 
-Milyen digitális anyagokra gondolunk?
 
- Feladatok lehetnek az adott művészeti ágból, esetleg olyan filmek, ismeretterjesztő anyagok, melyeket más internetes felületeken meg lehet találni (youtube, videa, stb). Lehet szervezni közös digitális kirándulást egy-egy nyilvános galéria anyagába, lehet együtt színházi és táncelőadást nézni és aztán beszélgetni róla. Lehet olvasnivalót is küldeni, vagy éppen olyan vizuális feladatot, amelyet otthon is el tudnak készíteni a gyerekek és aztán be tudják küldeni fényképen vagy videón.
 
- Hogyan lehet kommunikálni a tanárokkal és az iskolával?
 
- Az iskola e-mail címet kért a beiratkozásnál minden szülőtől, ennek kiegészítését tegnap elvégeztük. Az email listát elküldjük a pedagógusoknak csoportonként, így számítsanak arra, hogy hamarosan jelentkezik e-mail-en a színjátékos, képzős, táncos tanár. Ha a tanulóknak van e-mail címe, vagy messenger regisztrációja (vagy más közösségi felülete), akkor ott is létrehozhatnak csoportokat. Például egy adott időpontban (mondjuk az eredeti órák idején) pedig a tanár odaülhet a gép mellé és irányíthatja a beszélgetést. Tudjuk, hogy ez sok esetben pótmegoldás, mégis azt kérem, kezeljék, kezeljük megértéssel a kialakult helyzetet.
 
-Nincs otthon olyan digitális eszközöm, amivel kapcsolatba tudnak velem lépni.
 
- Mivel ez nem csak a művészeti iskolában, hanem az általános iskolában is nehézséget fog okozni, kérjük, mihamarabb jelezze nekünk is ezt a problémát. Amikor kialakul az általános iskolában a kapcsolattartás módja, akkor ehhez fogunk mi is alkalmazkodni.
 
-De ez egyáltalán nem jelent teljes értékű művészeti nevelést, ugye?
 
- Egyszerűen nincs más választásunk, össze kell fognunk és együtt kell működnünk a csoportok fennmaradása érdekében. Igyekszünk olyan tartalmakat is megosztani a gyermekükkel, ami nemcsak a művészeti nevelést, hanem a szabadidő hasznos eltöltését is segítheti. Nagyon bízunk abban, hogy ez a különleges helyzet egy-két hónapon belül véget ér és folytathatjuk tovább a munkát a hagyományos formában, csoportos keretek között, és az év végi kiállításon, vagy a bemutatókon együtt örülhetünk a munkáknak.
 
Be kell fizetnem a második féléves tandíjat?
 
- Erre az az egyértelmű válaszunk, hogy igen. Hiszen a térítési és a tandíjat éves szinten állapítottuk meg, az egész éves díj egyik kedvezménye, hogy két részletben lehet befizetni. Több visszajelzés érkezett az átutalás lehetőségével kapcsolatban, kedd óta így is be lehet fizetni a térítési- és tandíjat. A második félév második felénél járunk, sokan már a teljes összeget befizették. Nem hiszem, hogy most, ebben a helyzetben kellene kiiratkozniuk a tanulóknak.
 
- Hogyan lehet elérni a tanárokat és az iskolát?
 
- Az alapfokú művészeti oktatásban idén nem osztottunk KRÉTA hozzáférést sem a szülőknek sem a gyerekeknek, mert úgy gondoltuk, hogy elég, ha az általános iskolával tartják így a kapcsolatot. Ez természetesen a digitális oktatás miatt változhat, de erről külön fogjuk értesíteni Önöket.
 
Tanárainkat az általuk megadott e-mail címeken és csatornákon lehet elérni. A művészeti iskola e-mail címe:
nagyimreami@gmail.com
 
Igyekszünk az aktuális információkat minden formában közzétenni.
A szülők e-mail címére elküldtük az iskola valamennyi aktuális elérhetőségét.
 
Köszönöm, hogy végig olvasták levelem.
Reméljük, ez az átmeneti időszak nemcsak az aggodalomról fog szólni, hanem új távlatokat nyithat az oktatásban, a művészeti élmények átadásában és a közösségépítésben is.
 
 

 

INTÉZMÉNYVEZETŐI PÁLYÁZAT
A Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
 
pályázatot hirdet
 
Budapest XXI. Kerületi Nagy Imre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
 
intézményvezető (magasabb vezető)
 
beosztás ellátására.
 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
 
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2025. augusztus 15-ig szól.
 
A munkavégzés helye: Budapest, 1214 Budapest, Simon Bolivár sétány 4-8.
 
Pályázati feltételek:
•         Főiskola, egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat is figyelembe véve, vagy ,
 
•         Főiskola/egyetemi szintű végzettség és az oktatott szín- és bábművészeti, képző- és iparművészeti, táncművészeti ágak valamelyikében a tanszaknak megfelelő szakirányú felsőfokú végzettség vagy az oktatott szín- és bábművészeti, képző- és iparművészeti, táncművészeti ágak valamelyikében a tanszaknak megfelelő tanár vagy művész szakképzettség a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat is figyelembe véve,
 
•         legalább négy év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
 
•         cselekvőképesség,
 
•         büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
 
•         a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás,
 
•         pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•         az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket,
•         az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata,
•         pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség meglétét igazoló oklevél másolata,
•         a pályázó legalább négy év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlatát igazoló, munkáltató által kiállított dokumentum (munkáltatói igazolás munkakör, illetve óraadó esetén az ellátott szakos tanári feladatok feltüntetésével),
•         90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet és annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
•         a pályázó szakmai önéletrajza,
•         a pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közléséhez),
•         a pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához.
•         Hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
 
A beosztás legkorábban 2020. augusztus 16. napjától tölthető be.
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. április 2.
 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóth János tankerületi igazgató nyújt, a 06 1 795 82-44 -os telefonszámon.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. március 2.
A Kozigallas.hu oldalon közzétett kiírás megtekinthető ITT.
 
 
****************************************************************************************************
 
 
 
 
*********************************************************************************
 

 

 
 
 
***********************************************************************************************
 

„Csepel-sziget Ifjú Tehetségei”

XIX. Regionális Képző- és Iparművészeti Pályázatát

Csepel és szomszédos kerületei valamint a Csepel-sziget települései részére.

A pályázat témái:

1. téma                       DIVAT

Mit jelent nekem, nekünk a DIVAT. Mindent a divatról, rólunk, tárgyainkról, szokásainkról.

DIVAT a városban, vidéken, a természetben, Magyarországon és távoli tájakon. Mit jelent az idősebbeknek és mit a fiataloknak. Mi a DIVAT a múltban és a jelenben?  

Olyan alkotásokat várunk, melyek műfaji és technikai megkötés nélkül reflektálnak a fenti témára.

Az alkotások készülhetnek színes technikával, grafikai eszközökkel, lehetnek montázsok, fotók, fotósorozatok, filmek, installációk, plasztikák, számítógépes grafikák és infógrafikák is méret és technikai megkötés nélkül.

 

2. téma                    SZABADON VÁLASZTOTT

Technikai és méretbeli megkötés nélkül várjuk szabadon választott témában a képző- és iparművészeti alkotásokat.

 

 

A pályázat fővédnöke:

Borbély Lénárd, Csepel polgármestere

 

Eredményhirdetés és ünnepélyes kiállítás megnyitó:

2020. április 29. szerda 15.00

 

 

BEÉRKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2020. MÁRCIUS 9.

Az értékelés a két témában, korcsoportonként történik.

Korcsoportok:

I. korcsoport – 7-10 év,                  

 II. korcsoport – 11-14 év,             

  III. korcsoport – 15-18 év

 

Beküldési cím: Nagy Imre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

                          1214 Budapest, Simon Bolivár sétány 4-8.

Az alkotások beazonosításához kérjük, minden alkotáson tüntessék fel az alábbi információkat:

Alkotó neve –életkora/korcsoportja –iskolájának neve és címe – alkotás témája és címe –

felkészítő pedagógus neve, e-mail címe.

Intézményenként kérünk egy összesítő listát a beküldött pályázatokról!

            Segítségüket köszönjük!

További információk: nagyimreami@gmail.com, 06-1-2782782

www.nagyimreami.webnode.hu                  www.facebook.com/csepeliami 

 
 
 
 
*********************************************************

1% FELAJÁNLÁS

Kérjük, támogassa adója 1%-val a Nagy Imre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola művészetoktatást támogató alapítványát, az

ISOART ALAPÍTVÁNY-t!

 

Gépi kitöltés esetén nincsen szükség külön nyomtatványra, a nyilatkozat az adóbevallás részét képezi. Személyi jövedelemadójának 1%-ról akkor is nyilatkozhat, ha a bevallását munkáltatója készíti el, illetve akár SZJA bevallásától külön is elküldheti vagy leadhatja az illetékes NAV  irodában!

Az IsoArt Alapítvány adószáma:

18089697-1-43

 

Segítségüket köszönjük!

 
 
 
 
 
****************************************************************************************
 
 

A Kölcsey Ferenc Általános Iskola 1214 Budapest, Iskola tér 45.

emeleti zsibongójában működő

NEBULART Diákgaléria

„KülcsínTakarók és ÖltözÉkek”

ÜNNEPI KIÁLLÍTÁS MEGNYITÓ: 2019. DECEMBER 4. SZERDA (15 ÓRA)

Lényeg a lényed! Tedd láthatóvá belső tartalmaid, mutasd meg magad a hozzád

leginkább illő öltözék és tárgytervekkel! Alkoss, tervezz akár egy egész kollekciót, mely

jellemez téged. Például: ruha, kalap, táska, cipő, ékszer, takaró, párna, jármű, játék,

telefon, óra, bútor stb.

 

*********************************************************************************************************

 

De legjobb, ha lerajzolom.”

Ismerkedjünk meg a versekkel, rajzoljuk le BORS nénit, a csigát, a gesztenyefa levelét, a lila fecskét, az ugróiskolát és mind, mind azt a sok csodát, melyet a költőnő szavakba foglalt!

A pályázatra olyan rajzokat, képzőművészeti alkotásokat várunk, melyek a 97 éve született NEMES NAGY ÁGNES verseire készültek.

Ünnepélyes kiállítás megnyitó:

A pályamunkákat 2019. november 15-ig várjuk a Nagy Imre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola címére

A beérkezett alkotásokat szakmai zsüri ékeli, a legszebbeket kiátjuk. A kiállított munkák alkotói oklevélben részesülnek, e-mail-ben küldünk értesítést. Minden alkotót és felkészít tanárunk a megnyitóra!

 
     ******************************************************
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1% FELAJÁNLÁS

Kérjük, támogassa adója 1%-val a Nagy Imre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola művészetoktatást támogató alapítványát, az

ISOART ALAPÍTVÁNY-t!

 

Gépi kitöltés esetén nincsen szükség külön nyomtatványra, a nyilatkozat az adóbevallás részét képezi. Személyi jövedelemadójának 1%-ról akkor is nyilatkozhat, ha a bevallását munkáltatója készíti el, illetve akár SZJA bevallásától külön is elküldheti vagy leadhatja az illetékes NAV  irodában!

Az IsoArt Alapítvány adószáma:

18089697-1-43

 

Segítségüket köszönjük!

 
 
 
 
 
 
 
 
******************************************************************************************************
 

2020-as naptár

Elkészült az AMI 2020-as naptára!

Önök is hozzájuthatnak az A3-as méretű naptárhoz 500.-Ft ellenében.

Az összeget teljes mértékben az adott csoport működésére fogjuk fordítani. Szeretnénk, ha a naptár minél több családhoz eljutna. Kérjük, vásárlási igényükkel keressék az adott művészeti csoport pedagógusát vagy az AMI irodáját.

********************************************************************************************************

Örömmel tájékoztatunk Mindenkit a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács térségi hatókörű, akkreditált kiváló Tehetségpontja cím használatára jogosult az iskolánk.

Nagy Imre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola - "Csepeli AMI Tehetségpont"

 

 

 

https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=z13d5wk5d3